Privacy verklaring

1. Algemeen

Dit Privacyreglement beschrijft hoe Carefulness VOF handelend onder de naam Carefulness de privacy van de gebruiker van de website (hierna de ‘Gebruiker’, meervoud de ‘Gebruikers’) regelt en eerbiedigt en welke informatie over de Gebruiker wordt verzameld. Huidig document beschrijft ook hoe Carefulness gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt in de functie van alternatief/complementair zorgverlener. Indien de gebruiker van de website gebruik maakt van de diensten van Carefulness, wordt naar de gebruiker van de website gerefereerd als de ‘Cliënt, meervoud de ‘Cliënten’.

2. Toestemmingsverzoek en voorhouden privacyreglement

Bij gebruik van de website van Carefulness, www.carefulness.nl, wordt dit privacy statement bij iedere Gebruiker onder de aandacht gebracht en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Bovendien wordt aangegeven dat verder gebruik maken van de website betekent dat wordt ingestemd met het gebruik van cookies en huidig privacy statement,  disclaimer en algemene voorwaarden van Carefulness te vinden op huidige website.
Carefulness verzoekt de Gebruiker dit Privacyreglement voor gebruik van deze website eerst in zijn geheel te lezen en als deze niet akkoord gaat met dit Privacyreglement, de website niet te gebruiken en onmiddellijk te verlaten.

3. Aard te bewaren informatie

Nu en in de toekomst verzamelt Carefulness informatie over de Gebruikers van deze website. Carefulness gebruikt de website voor de hieronder aangegeven doeleinden.
3.1 Indien de website van Carefulness gebruik maakt van een webwinkel of andere wijze waarop producten kunnen worden afgenomen. Voor bestellingen via de website worden persoonsgegevens bewaard als naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres en telefoonnummer.
3.2 Indien de website van de Carefulness een wijze heeft om informatie op te vragen (nieuwsbrief, of andere informatie) of informatie deelt met de Gebruiker. Voor het opvragen van informatie via de website worden persoonsgegevens bewaard als naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres en telefoonnummer.
3.3 Indien de website van Carefulness een wijze heeft voor de Gebruiker om zich in te schrijven of aan te melden voor alternatieve zorg of als de website hiermee adverteert of oproept tot het afnemen hiervan. (Gebruiker wordt Cliënt). Carefulness verzamelt meer gegevens van een Cliënt dan van een standaard gebruiker. Voor elke Cliënt is Carefulness wettelijk verplicht een uitgebreid cliëntendossier bij te houden. Zie hiervoor artikel 3.4.
3.4 Carefulness houdt een dossier bij van elke Cliënt. In dit dossier staan de volgende soort gegevens van de Client: naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, medische gegevens, aantekeningen over de (geestelijke) gezondheidstoestand van de Cliënt, en gegevens over de door Carefulness uitgevoerde onderzoeken en behandelingen betreffende de Cliënt en de frequentie waarmee de Cliënt zorg afneemt van Carefulness. In het kort documenteert Carefulness elke keer dat de Cliënt zorg afneemt wie welke zorg wanneer afneemt. De behandelovereenkomst wordt tevens opgenomen in het cliëntendossier. Het is mogelijk dat Carefulness, met nadrukkelijke toestemming van de Cliënt, medische gegevens opvraagt bij een collega zorgverlener of bij een huisarts bijvoorbeeld. Dergelijke gegevens worden tevens opgenomen in het dossier.
3.5 E-mail berichten. Als e-mailberichten worden verzonden, kan deze e-mail en/of bijbehorende informatie uit de e-mail worden opgeslagen in het kader van het doel waartoe deze e-mailberichten dienen.

4. Doel bewaren informatie

4.1 Administratie. De informatie wordt voor verschillende doelen gebruikt. Bewaarde informatie (bewaartermijn is 7 jaar) zoals gemeld in artikel 3.1 en 3.3 wordt gebruikt om bestellingen en leveringen daarvan of indien van toepassing alternatieve zorg conform contract af te werken en in rekening te brengen, voor de boekhouding en de afhandeling van eventuele geschillen. Ook informatie afkomstig uit artikel 3.3 of 3.5 kan voor dit doel worden bewaard.
4.2 Verbetering diensten. Verzamelde informatie genoemd in artikel 3.2, 3.3 en 3.5 en eventueel van 3.1 wordt gebruikt om de website te verbeteren en gebruikersgemak van onze website te optimaliseren.
4.3 Marketing. Ook kan verzamelde informatie zoals genoemd in punt 3 (met uitzondering van punt 3.4) worden gebruikt om gebruikers te wijzen op voor hen interessante informatie. Verzamelde gegevens (nogmaals met uitzondering van gegevens afkomstig van punt 3.4) worden gebruikt om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Het gaat hierbij om informatie die tijdens het bezoek aan onze website of via andere wegen door de gebruiker aan Carefulness wordt verstrekt. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden en als geanonimiseerde statistische informatie voor klanten en zakelijke partners.
Privacygevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld creditcardinformatie worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld. Om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen optimaliseren, registreert Carefulness, het gebruik van ondersteunende diensten bij producten, evenals gebreken of klachten ten aanzien van de producten. Het kan daarbij gaan om serienummers en informatie over de aankoop zoals bijvoorbeeld de aanschafdatum. Een gebruiker kan worden gevraagd informatie over zichzelf te verstrekken, ten behoeve van levering of terugzenden van producten. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor commerciële doelen als een gebruiker klant is (AVG-grondslag: uitvoering overeenkomst en/of gerechtvaardigd belang) of als daar vooraf ondubbelzinnig toestemming voor is verleend conform de AVG.
4.4 Het cliëntendossier. Carefulness is wettelijk verplicht van elke Cliënt een dossier bij te houden in een daarvoor bestemd cliëntendossier. De gegevens in dit dossier blijven 20 jaar bewaard. De gegevens in het dossier worden gebruikt om effectief zorg te kunnen verlenen. Daarbij kan de informatie gebruikt worden voor verscheidene andere doelen:

(i) Financiële Administratie – Voor het opstellen van een factuur bijvoorbeeld.
(ii) Geanonimiseerd bespreken tijdens een intervisie – Carefulness kan met een collega-therapeut intervisie hebben en dan de casus van Cliënt bespreken. Dit is geanonimiseerd; er wordt geen naar een persoon herleidbare informatie besproken.
(iii) Informeren andere zorgverleners – Wanneer Carefulness afwezig is en een andere therapeut waarneemt of bij doorverwijzing naar een andere therapeut (uitsluitend met toestemming van de Cliënt).
(iiii) Indien het cliëntendossier voor een ander doeleinde gedeeld wordt, wordt dit gedaan met toestemming van de Cliënt.
4.5 Informatie op de zorgnota. De Cliënt ontvang een zorgnota als er alternatieve zorg is geleverd door Carefulness. In de praktijk komt het erop neer dat deze na betaling per pin of contant direct wordt meegegeven of anders later met een wachtwoord per e-mail gestuurd wordt naar het door de Cliënt opgegeven e-mailadres. Op deze nota staat de volgende informatie van de Cliënt: Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, Kosten van het consult, omschrijving van de gegeven zorg soort, datum van de behandeling. Deze informatie is voor de administratie van de Cliënt en kan, als de behandelingen van Carefulness in aanmerking komen voor vergoeding van een zorgverzekeringsmaatschappij, worden ingediend bij de vergoedende zorgverzekeringsmaatschappij.

5. Veranderingen aan de Privacyreglement

In de toekomst kunnen de manier waarop informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe dit gebeurt veranderen. Carefulness zal in dat geval de veranderingen in een herzien Privacyreglement vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord gaan met een herziening van de Privacyreglement kunnen hun bezwaar sturen naar onderstaand correspondentieadres of e-mailadres zoals vermeld bij artikel 9. Carefulness zal de bezwaren respecteren en in acht nemen. Als er geen bezwaren worden ingediend, wordt de bezoeker geacht akkoord te gaan met de veranderingen indien gebruik wordt gemaakt van de website.

6. Wijzigingen gegevens of vragen over privacy

Als de Gebruiker of de Cliënt de door Carefulness bewaarde informatie wil wijzigen of laten schrappen of indien de Gebruiker of de Cliënt vindt dat de informatie wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt, dan dient de Gebruiker of de Cliënt dit te melden aan Carefulness dit dan via post of e-mail zoals vermeldt bij artikel 9. Carefulness zorgt dan voor aanpassing of het schrappen van de gegevens, met uitzondering van de informatie die wettelijk vereist is of rechtstreeks met een gesloten overeenkomst samenhangt als het bewaren van de informatie daarvoor noodzakelijk is.

7. Veiligheid

Carefulness gebruikt standaardtechnologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan e.e.a. niet met volledige zekerheid worden gegarandeerd. Carefulness is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van in artikel 3 genoemde informatie of toegang tot de website. Carefulness adviseert wachtwoorden regelmatig te veranderen en te werken met een betrouwbare en veilige browser.

8. Adres gebruiker website

Gebruikers en Cliënten zijn verplicht Carefulness van adreswijzigingen en wijzigingen van andere contactgegevens op de hoogte te stellen. Zolang Carefulness geen verhuisbericht of bericht wijziging andere contactgegevens ontvangt, worden de laatste bij Carefulness bekende gegevens aangenomen als de juiste gegevens. Hieruit voortvloeiende miscommunicatie of verkeerde bezorging is voor rekening en risico van de Gebruiker of Cliënt. Zolang een nieuw adres niet is doorgegeven blijft deze aansprakelijk voor de Gebruiker of Cliënt bestelde producten die op het oude adres worden afgeleverd.

9. Contact- en identiteitsgegevens

Carefulness is bereikbaar via de volgende gegevens:
Volledige naam:

Carefulness VOF
Tevens handelend onder de handelsnaam: Carefulness
Correspondentie: Burgemeester Talsmaweg 4, 3471CN Kamerik
Bezoekadres: Burgemeester Talsamaweg 4, 3471CN Kamerik
Telefoon: 0623490425
E-mail: info@carefulness.nl
Kvk-nummer: 85058793

10. Aanvullende informatie

10.1 Klachten betreffende de wijze van omgang met de informatie van de Gebruiker of Cliënt kunnen, indien gewenst, tevens worden gemeld via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
10.2 Indien de Gebruiker of de Cliënt een foto of andere afbeelding deelt als onderdeel van de informatie genoemd in artikel 3, dan wordt deze foto of afbeelding tevens opgeslagen als informatie zoals vermeldt in artikel 4.
10.3 Indien er door de Cliënt of Gebruiker ook gebruik wordt gemaakt van een programma of software voor het delen van informatie zonder inmenging van Carefulness, is het mogelijk dat dit programma of deze software de informatie zelfstandig en zonder inmenging van Carefulness deelt, verspreidt etc. Carefulness kan niet instaan voor de wijze waarop het programma of software in een situatie beschreven in huidig artikel 10.3 omgaat met informatie.
10.4 Indien Carefulness gebruik maakt van de diensten van een derde partij die fungeert als verwerker van informatie zoals beschreven in artikel 3, heeft Carefulness een Verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten.

11. Cookies en website disclaimer

De website van Carefulness maakt eventueel gebruik van cookies. Hieronder staat aangevinkt welke cookies gebruikt worden en met welke doeleinde deze gebruikt worden. De cookies die momenteel gebruikt worden zijn:

x Geen cookies. Deze website gebruikt geen cookies.
0 Session Cookies
Cookies die tijdens het gebruik van de website worden gebruikt om de Gebruiker te herkennen en te helpen met navigeren bij de website. Deze cookies worden verwijderd na gebruik, uiterlijk 15 dagen nadat deze zijn aangemaakt. Deze cookies worden veelal gebruikt bij websites met een webshop.
0 Comments Cookies (ook wel Permanent Cookies)
Deze cookies faciliteren het herkennen van een Gebruiker wanneer er bijvoorbeeld een account is op een website waarmee kan worden ingelogd in een afgeschermd gedeeld. Deze cookies vervallen na 347,222 dagen/ 30000000 secondes.
0 Third-party cookies
Dit soort cookies introduceert een zogeheten derde partij die voor eigen doeleindes informatie verzamelt door middel van cookies. Dit kan zijn voor marktonderzoek naar de bezoekers van de website. Deze derde partij kan dan zien welke producten worden aangeboden aan welke bezoekers.

Door gebruik te blijven maken van deze website geeft Gebruiker toestemming voor deze cookies en gaat Gebruiker akkoord met de volledige inhoud van deze privacy statement.

Notitie

Alle beroepsdocumenten worden door de GAT kosteloos gedeeld met therapeuten aangesloten bij de beroepsorganisaties. De GAT heeft hierbij als doel zich in te zetten voor de professionalisering van de alternatieve zorg in Nederland. Het Auteursrecht behoort altijd tot de GAT. 

Informatie gegevens:

Demy van der Gugten
MSc. Maxine Harland

Praktijk adres:

Burgemeester Talsmaweg 4
3471 CN Kamerik
Gemeente Woerden

(Ingang naast de woning,
aan de Burgemeester van loonstraat)

Registratie gegevens:

Cat-collectief therapeut
Klacht en tuchtrecht

KVK: 85058793
BTW: NL863492472B01

BO nr: 73542022-01-30

BO nr: 104762023-07-11

Tel: 0623490425

Contract vrije therapie
– Wij werken niet met vergoedingen.
– Geen contract met zorgverzekeraars.

Scroll naar boven